De zakelijke kant van ANSenGRIETJE

Zorgopvang ANSenGRIETJE heeft bewust geen contract met de gemeenten in Friesland(ondergebracht bij het Sociaal Domein Friesland, afgekort SDF).

Toch kunt u op verschillende manieren bij ons terecht komen:

Vanuit de jeugdwet:

 • met een Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • via een onderaannemerschap waar ANSenGRIETJE voor kan kiezen wanneer er al een andere zorgaanbieder bij uw gezin betrokken is.

Vanuit de Wet Langdurige Zorg, afgekort WLZ:

 • er kan een WLZ- indicatie afgegeven worden, wanneer duidelijk is dat uw kind heel zijn leven 24-uurszorg nodig zal hebben. 
 • dan betreft het ook een PGB

Eén en ander is wel aan regels gebonden. U kunt met vragen bij ons terecht.

Natuurlijk is ZorgopvangANSenGRIETJE ook aan wet- en regelgeving gebonden. Daarin vinden wijzelf het belangrijkste om te laten zien dat we kwaliteit leveren en betrouwbaar zijn. U als ouder hoort uw kind met een gerust hart bij ons achter te kunnen laten. In eerste instantie door te ervaren dat er oprecht en met deskundigheid met uw kind wordt omgegaan en daarnaast doordat aan (de nodige) formele eisen wordt voldaan.

Wij zoeken steeds naar de balans tussen voldoen aan wet- en regelgeving enerzijds en de daadwerkelijke begeleiding van de kinderen anderzijds. Waar het eerste in dienst staat van het tweede gaan wij akkoord. Wij conformeren ons niet bij voorbaat. Dit is ook de reden waarom wij geen contract met gemeenten hebben.

Waar we wel aan voldoen:

 • Jaarlijkse toetsing op kwaliteit door een onafhankelijk bureau (bureau de Bok in Franeker, volgens toetsingskader ISO 9001-2015)
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG. Elk bedrijf dient zich hier aan te houden.
 • Voor het gebruiken van foto’s en filmpjes vragen we toestemming van de ouders middels een toestemmingsformulier.
 • Er is tevens een privacyreglement aanwezig.
 • Aangesloten bij de Friese verwijsindex. (De bedoeling is om professionals bij elkaar in beeld te brengen. www.verwijsindexfryslan.nl)
 • Aanwezigheid van een Klachtenregelement, aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.
 • Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. (Voor advies dan wel een melding kan contact opgenomen worden met de instantie Veilig Thuis. www.veiligthuis.nl of www.regiecentrumbv.nl, 058-2333777)
 • In verband met de kleinschaligheid en de doelgroep heeft ANSenGRIETJE geen eigen vertrouwenspersoon. Wanneer kinderen dan wel ouders toch behoefte hebben verwijzen we naar de Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. www.akj.nl. 088-5551000
 • Aanwezigheid Handboek Kwaliteit.